Tempelriddareorden bygger på värderingar

Bland de ordenssällskap som finns i Sverige är det vissa som fått stor uppmärksamhet i nyheter och tidningar. Att ritualerna hemlighålls för den som inte själv är medlem har gett upphov till en rad spekulationer om vad som sker bakom stängda dörrar. Tempelriddareorden är ett sällskap som till namnet är vida känt. Vad ordens syfte och arbete handlar om är dock inte lika spritt. Som för många andra av de ordenssällskap som finns representerade i Sverige är det inte en hemlig orden i någon egentlig bemärkelse. Orden är fullt öppen om sitt arbete och sina visioner. Dock är ritualerna hemliga för utomstående.

Tempelriddareorden i Sverige

Den orden som här benämns Tempelriddareorden öppnades 1845 i USA. Orden gick då under namnet The Temple of Honor and Temperance. Helt i linje med de ideal som finns inom Tempelriddareorden verkade man för nykterhet, gemenskap och personlig utveckling. Det första tempel som bildades i Sverige var Templet Alpha. Året var 1887 och sätet var Gränna. Först 20 år senare ändrades namnet till Tempelriddareorden vilket är det namn som idag används.

Tempelriddareorden är konfessionsneutral i den mening att man som medlem kan ha vilken tro man vill. Detsamma gäller politisk övertygelse. Ordens arbete vilar dock på en Kristen grund. Signifikant för Tempelriddareorden är att man värnar människovärdet och främjar värderingar som betonar detta. Man talar om att möta varje människa med respekt och värdighet. Honnörsord som genomsyrar såväl sammankomster som vardagen. Vid ett besök på ordens webbplats kan man se vidare om de värden som utgör fundamenten.

Frågan om nykterhet är någonting som ofta nämns i samband med Tempelriddareorden. Ända sedan orden bildades har detta varit någonting som utmärkt de bland andra organisationer. Man tar som rörelse avstånd från alla rusmedel och kräver av medlemmar att de gör detsamma. Inte bara under sammankomsterna utan också i vardagslivet. Fritt tolkat utifrån deras föreskrifter verkar överträdelse kunna innebära att man behöver lämna orden. Man gör härvid ingen skillnad på vad för berusningsmedel som används. Rörelsen värnar om att bygga upp samhället varvid berusning inte har någon plats. Detta är dock inte den enda regel som finns nedtecknad. Hur man skall förhålla sig till sina medmänniskor och till det samhälle man befinner sig i, är också noga föreskrivet.